REGULAMIN Kids Planeta

 1. Sala Zabaw "KIDS PLANETA" znajduje się w Podkowie Leśnej przy ulicy Gołębia 26
  Czynna jest codziennie, od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00-21:00, niedziela 10:00-19:00
 2. Sala Zabaw  przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Sali Zabaw "KIDS PLANETA" odpowiedzialni są opiekunowie (opiekun = osoba dorosła)
 4. Korzystanie z Sali Zabaw jest płatne, koszt zabawy jest określony w cenniku
 5. Dzieci poniżej 4-go roku życia muszą przebywać na Sali Zabaw  pod opieką Rodzica/Opiekuna.
 6. Dzieci poniżej 6 miesiąca życia bawią się za darmo. 
 7. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu.
  Zakup biletu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 8. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna z dzieckiem na Salę Zabaw, prowadzący Salę Zabaw  nie zwraca kosztów wykupienia biletu.
 9. W Sali Zabaw dzieci jak i ich opiekunowie przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetach, rajstopach lub ochraniaczach na buty, zakupionych w Sali Zabaw "KIDS PLANETA"
 10. Przed wejściem na Salę Zabaw dzieci oraz towarzyszący im Rodzice/Opiekunowie powinni zdjąć biżuterię (łańcuszki, kolczyki itp.)
 11. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.
 13. Zabrania się:
  - wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,
  - nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni,
  - nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
  - popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw,
  - wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
  - skakania do basenu z piłeczkami,
  - wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami,
  - spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających.
 14. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
 15. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 16. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada.
 17. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu dzieciom widocznie chorym.
 18. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 19. Obsługa "KIDS PLANETY" zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w przypadku jego agresywnego zachowania stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.
 20. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających. 
 21. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania. 
 22. Goście są zobowiązanie poinformować Obsługę w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków lub innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Palcu Zabaw „KIDS PLANETA”
 23. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Plac Zabaw wg własnego uznania 
 24. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Placu Zabaw „KIDS PLANETA” przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona. 
 25. Obsługa zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na teren Placu Zabaw KIDS PLANETA osoby stwarzających zagrożenie dla innych Gości, jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osób o widocznych oznakach chorób zakaźnych. 
 26. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu. 
 27. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Placu Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.
 28. Dzieci pozostawione pod opieką naszych animatorek, bez opieki rodzica moga przebywać do 2 godzin.